ubuntu下安装卸载最新版Node&NPM

安装node

sudo apt-get install nodejs
sudo apt-get install nodejs-legacy

安装最新的 node v10.x

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash
sudo apt-get install -y nodejs

安装npm

sudo apt install npm

升级到最新的 npm

sudo npm install npm@latest -g

非root用户操作失败的话,可以尝试使用 SUDO‘,


卸载node,npm

  #apt-get 卸载
  sudo apt-get remove --purge npm
  sudo apt-get remove --purge nodejs
  sudo apt-get remove --purge nodejs-legacy
  sudo apt-get autoremove

  #手动删除 npm 相关目录
  rm -r /usr/local/bin/npm
  rm -r /usr/local/lib/node-moudels
  find / -name npm
  rm -r /tmp/npm* 

本文来自于简书:Ubuntu 卸载安装 node 和 npm
本人实践过发到http://blog.zhanghaoran.ren